Havet inuti/The Sea Inside

Detta är en översättning från svenska till engelska av en text skriven av Nicko Smith – kolla in hans hemsida här, fylld av fina dikter, intervjuer och annat.

Mina små noteringar angående ordval och annat som kanske kan vara intressant för någon finns under den engelska texten. 


Havet inuti (Nicko Smith)

Rötter och jord. Mineraler och järn. Ursprungsdofterna bortom fabriksröken. Morgonen är tidig och gryningen min mantel. Jag kan höra Moder jords pulsslag. En hammare mot tiden.

Vacker lätt dimma och soluppgång i livets spegel. Stillhetens språk. Fortfarande grönskande. Fortfarande oförstörda platser runtomkring. Du doftar klippor och avlägsna sjöar. Du doftar arkaiska tider. Livet i sitt ursprung, som jag minns det.

Här får jag ro. Vid stränderna med utsikt över det vackra havet som reflekteras inuti. Vid den grönskande skogen och rötterna som sträcker sig djupt ner i marken tätt intill. Här lever fortfarande någonting på riktigt. Här kan jag fortfarande andas bortom plastverklighetens ”köp-ihjäl-dig mantran”. Här samlar jag soluppgångar, medan dagen gryr illusioner.

Robotblod, självmordssuccéer; en mänsklighet som pressar in sig i hörn av undergång på bästa möjliga sändningstid. Vi är så små i vår storhet. Människosläktet. Samma sak gång på gång. Samma cirklar genom historien, fast i olika format. Samma misstag om och om igen.

Jag grät efter jag såg nyheterna igår. Det spelar ingen roll hur vackert vädret blir efter alla uppdateringar om våldet som eskalerar, om dom fruktansvärda krigen långt därborta som kommer allt närmare. Vi snurrar allt fortare i en döende värld som lägger en snara runt sin egen hals.

Det är precis som om mänsklighetens största uppgift är att utplåna sig själv och allt runtomkring. Som om vi är en tidsinställd bomb som spränger allt i vår väg, inklusive oss själva. Kärleken tycks vara främmande och svår. Som rinnande knivar i en skräckfilmsverklighet, där realiteten alltid överträffar fiktionen.

Jag sitter kvar vid stranden och ser hur solstrålarna glittrar som guld på vattenytan. Det ser ut som en fridlyst tavla från en annan tid, där allting är i harmoni.

Blundar och känner havets djup inuti mig. Vi hör ihop och vi är ursprung. För en stund glömmer jag bort all olja och plast och känner hur livsvinden blåser hopp inuti mina inre landskap.

Jag går fram till strandkanten och dyker ner mot den bottenlösa bottnen, förbi ångesten och rädslan, förbi likgiltighetens maskerad. Poesin blänker i mitt blod och jag andas vatten. Jag är människa och natur i ett. Jag är minnen av moder jords ungdom under stjärnfallen som lyser upp livets natthimmel.


The sea inside (Nicko Smith, översättning Stefan Albrektsson)

Roots and soil. Minerals and iron. The original fragrances beyond the factory smoke. The morning is early and dawn my mantle. I can hear the heartbeat of Mother Earth.

A hammer against time.

Beautiful light mist and sunrise in the mirror of life. The language of silence. Still greening. Still unspoiled places around. You smell rocks and distant lakes. You smell archaic times. Life in its origin, as I remember it.

Here I find peace. At the beaches overlooking the beautiful sea which is reflected inside. At the greening forest and the roots extending deep into the ground close by. Here something still lives for real. Here I can still breathe beyond the ”buy-yourself-to-death-mantras” of plastic reality. Here I gather sunrises, while the day dawns illusions.

Robot blood, suicide successes; a humanity that pushes itself into corners of destruction at the best possible broadcasting time. We are so small in our greatness. Mankind. Same thing time and again. The same circles throughout history, though in different formats. The same mistake over and over again.

I cried after I saw yesterday’s news. It doesn’t matter how beautiful the weather is after all the updates about the escalating violence, about the terrible wars far away that come ever closer. We are spinning faster in a dying world that lays a noose around its own neck.

It is as if humanity’s greatest task is to wipe out itself and everything around it. As if we are a time bomb that blasts everything in our path, including ourselves. Love seems alien and hard. Like running knives in a horror movie reality, where reality always surpasses the fiction.

I sit at the beach and see how the sun rays glitter like gold on the water surface. It looks like a protected painting from another time, where everything is in harmony.

I close my eyes and feel the depth of the sea inside me. We belong together and we are origin. For a moment I forget about all the oil and plastic and feel the winds of life whistling hope inside my inner landscapes.

I walk to the shoreline and dive down to the bottomless bottom, beyond the anxiety and fear, past the masquerade of indifference. The poetry glitters in my blood and I breathe water. I am human and nature in one. I am memories of the youth of mother earth under the shooting stars that illuminate the night sky of life.


Mina små noteringar angående ordval och annat som jag skrev till Nicko, och som kanske kan vara intressant för någon annan. Jag numrerade dikten, inklusive titeln, i 11 strofer för att underlätta.

1.  ”The sea…”: här skulle man kunna använda ”ocean” också – beror lite på vad det är du ”ser” (jag upplever ocean som större…), dessutom ger ”ocean” samma stavelseantal/rytm som ”havet”. Så valet är ditt. Jag valde ”sea” på grund av s-klangen ihop med ”inside”.

2. ”Roots and…”: du skulle kunna använda ”pulsebeat” i stället för ”heartbeat” men jag gillar ”heartbeat” pga klangen ihop med frasen ”hear the heartbeat” – om man använder ”pulsebeat” försvinner i mina öron det sjungande.

3. ”A hammer…”: – inget att kommentera ; )

4. ”Beautiful…”: här kan du använda ”fog” i stället för ”mist”, dels beroende på vad du ser (jag tycker ”fog” är tätare och tyngre än ”mist”) och jag valde ”mist” på grund av klangen mellan ”light” och ”mist” och allitterationen till det kommande ”mirror”.

5. ”Here I…”: se strof 1 för alternativ till ”sea” – här lutade jag mot ”sea” igen pga klangen med ”peace” ”beaches” ”inside”. I styckets sista mening kan man byta ”gather” mot ”collect”, mitt val var även denna gång grundat i ljudbild (de skiftande a-klangerna i ”mantras” plastic” ”sunrises” ”day” ”dawns”).

6. ”Root…”: Här kan man tänka sig nyanser av ”människosläktet” dels mitt ”raka val” av ”Mankind” (som för mig är mer ”biologiskt”), eller som alternativ ”Humanity” (som för mig blir mer ”sociologiskt”)

7. ”I cried…”: jag förstår ju på svenska att ”snara” i din text är ”hängsnara”, det närmsta ordet är ”noose”

8. ”It is…”: I ”…alien and hard” kan man tänka sig ”difficult” i stället för ”hard” (jag valde ”hard” på grund av att engelskan får en fin dubbeltydighet som ”svår” och ”hård”, medan ”difficult” lutar mer åt ”svår/krånglig”). I ”Like running…” kan man tänka sig alternativ av ”running” tex. ”flowing”/flöda och ”streaming”/strömma – beroende på vad du ser… (jag valde ”running” på grund av r-klangen, som återfinns i ”hard” ”horror” reality”)

9. ”I sit…”: – inget att kommentera ; )

10. ”I close…”: se strof 1 för alternativ till ”sea” – här lutade jag mot ”sea” igen pga i-klangen med ”I” ”feel” ”inside” ”me”. Sista meningens ”whistling” har ju dubbelbetydande ”vissla/blåsa” och klingar gott med de omgivande i-ljuden i ”feel” ”winds” life” ”inside” ”inner” – och jag tycker att vissla ger en slags lätt hoppfullhet. ”Blowing” är ju ett alternativ – men jag hör i det bibetydelsen av ”spränga” också, vilket inte blir lika hoppfullt.

11. ”I walk…”   Jag valde att använda två ord för ditt enda ”förbi”… ”beyond” på grund av allitterationen med ”bottomless bottom” och sedan ”past” pga klangen med ”masquerade”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close